Szkolenie „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”

Szanowni Państwo. W dniach 23-25 września miał miejsce Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów – pożegnanie lata i przywitanie jesieni – dzięki ciekawemu programowi ukierunkowanemu na prezentację różnych obszarów sztuki  a mianowicie prac plastycznych - malarstwa, rzeźby, fotografii artystycznej, prac rękodzieła artystycznego jak i ukazaniu  sztuki aktywnego i relaksującego  spędzenia czasu w otoczeniu pięknej przyrody oraz także dzięki słonecznej pogodzie - cieszył się dużym zainteresowaniem. Fundacja przygotowując projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” zebrała dużo doświadczeń z realizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów z roku 2021, gdzie miały miejsce trzy edycje tego festiwalu, które  cieszyły się także dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających i pozwoliły zacieśnić więzy międzysąsiedzkie. Jednak już na etapie…

0 Komentarzy

Pożegnanie Lata Nałęczowskim Festiwalem Otwartych Ogrodów 23-25.09.2022 r.

Na pożegnanie lata i przywitanie jesieni w dniach 23-25. 09.2022 r. został zorganizowany kolejny  Nałęczowski Festiwal Otwartych Ogrodów, który w swoim programie zaoferował dla jego uczestników wiele ciekawych propozycji. Były one dostosowane dla różnych grup wiekowych i zainteresowań ale główna idea  Festiwalu, która przyświecała organizatorom –  naszej Fundacji -  to łączenie komplementarne piękna ogrodu i sztuki. Dlatego też  program został tak opracowany aby w przestrzeni ogrodu – swoistej galerii,  miało miejsce spotkania sztuki  z jego odbiorcą.   Ta nasza idea została bardzo pozytywnie oceniona jako ważne miejsce spotkania się sztuki z odbiorcą przez artystów plastyków biorący udział w Festiwalu. Dlatego też jako Fundacja będziemy kontynuować tą ideę w przyszłości…

0 Komentarzy

REGULAMIN GMINNEGO PANELU EKSPERTÓW 

Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” realizowany w latach 01.06.2022 – 30.04.2024 r. REGULAMIN PRACY Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów Postanowienia ogólne § 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Pracy Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą realizacji projektu pt. „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” (zwanego dalej „Projektem”) sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.  2. Projekt jest realizowany przez Fundację Lubelski Fundusz Lokalny (zwany dalej „Realizatorem Projektu”).  3. Okres realizacji: od 1 czerwca 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r. 4. Biuro Projektu:  Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny ul. Głębocznica 11, 24-150 Nałęczów tel.…

0 Komentarzy

Wdrażanie dostępności w gminie Nałęczów

Osoby ze szczególnymi potrzebami (w tym osoby z niepełnosprawnościami) wciąż postrzegane są przez pryzmat swojej obniżonej sprawności, nie zaś barier, które napotykają na drodze do funkcjonowania w społeczeństwie. Tymczasem w rozumieniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, szczególne potrzeby wynikają z interakcji pomiędzy osobami z dysfunkcjami a barierami związanymi z postawami ludzkimi i oddziaływaniem środowiska. Nie jest ona deficytem indywidualnego człowieka, lecz efektem różnorodności społeczeństwa. Wyrównywanie szans osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) wymaga podejmowania wysiłków w różnych sferach funkcjonowania człowieka. Osoba ze szczególnymi potrzebami (w tym osoba z niepełnosprawnościami) może być aktywna pod warunkiem wyeliminowania barier ograniczających tę aktywność. Każdy obywatel powinien mieć zapewniony…

0 Komentarzy

Zaproszenie do udziału w kawiarence obywatelskiej

Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy do udziału w dniu 27 lipca 2022 r. w Kawiarence Obywatelskiej, która rozpocznie się o godz. 11:00 w Sali Nałęczowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Lipowej 6 w Nałęczowie.  Głównym celem spotkania jest przedstawienie Państwu założeń projektu „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, oraz konsultacje dot. organizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów  i wypracowania standardów dostępności w gminie Nałęczów.  Do udziału w kawiarence zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, właścicieli wilii i pensjonatów z gminy Nałęczów.   Ewa Gułkowska  koordynator i Prezes Zarządu Fundacji Lubelski Fundusz…

0 Komentarzy

Wdrażanie dostępności w gminie Nałeczów

W dniu 6 września 2022 r. będziemy obchodzić  10 rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym zmieniającym podejście do niepełnosprawności poprzez przesunięcie punktu ciężkości na prawa człowieka. Dostępność oznacza zapewnianie tych samych możliwości wszystkim ludziom, bez względu na ich ograniczenia wewnętrzne, zewnętrzne i zmieniające się okoliczności. Im większa dostępność – tym większą niezależnością mogą cieszyć się osoby z niepełnosprawnościami. Dostępność to proces, który dotyczy nas wszystkich. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie uda się ustanowić tylko przepisami prawnymi. Temat dostępności musi być bardziej widoczny w przestrzeni publicznej. Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest horyzontalne włączenie jej do…

0 Komentarzy