Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny

Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny jest organizacją utworzoną w lutym 2019 r. w Nałęczowie przez osoby od wielu lat pracujące w III Sektorze, które swoją aktywnością i pomysłami chcą przyczynić się do rozwoju Nałęczowa i Lubelszczyzny. Osoby te mają wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków publicznych, a główną misją organizacji jest dążenie do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego woj. lubelskiego w zakresie tworzenia sprzyjających warunków poprawy jakości życia społeczności lokalnych oraz kreowania wszechstronnego rozwoju aktywności społecznej obywateli i ich organizacji poprzez m.in. prowadzenie działalności na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i ich organizacji w życie publiczne, wspieranie ochrony przyrody i środowiska naturalnego, wzmocnienie udziału obywateli w debacie publicznej, w tym w dostępie do mediów publicznych i obywatelskich.

Fundacja jest członkiem Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) a swoją działalność prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 234, poz. 1536 późn. zm.) oraz postanowień Statutu Fundacji.