STATUT
FUNDACJI LUBELSKI FUNDUSZ LOKALNY


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny”, zwana dalej
  „Fundacją”, została ustanowiona z woli:
  1) Wojciecha Deca zam. w Lublinie,
  2) Jerzego Rosiaka zam. w Nałęczowie,
  3) Ewy Gułkowskiej, zam. w Lublinie,
  zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 stycznia 2019 r.
  przez notariusza w Kancelarii Notarialnej w Nałęczowie, za numerem repertorium A nr 114/2019
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 234, poz. 1536 późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja jest niezależną i apolityczną organizacją.

§ 3
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nałęczów w powiecie puławskim.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
 1. Fundacja może używać nazw skróconych: „FLFL” lub „Lubelski Fundusz Lokalny”.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 4. Fundacja może używać znaku graficznego (logo).
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i inne wyróżnienia.

§ 5
 1. Fundacja może przynależeć do krajowych i międzynarodowych federacji, związków stowarzyszeń, spółek, spółdzielni, a także połączyć się z inną fundacją o podobnych celach działalności.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może otwierać oddziały, filie i biura.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II

Cele oraz sposoby ich realizacji

§ 7

Celem głównym Fundacji jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego w zakresie tworzenia sprzyjających warunków poprawy jakości życia społeczności lokalnych oraz kreowania wszechstronnego rozwoju aktywności społecznej obywateli i ich organizacji.

§ 8

Celami szczegółowymi Fundacji są w szczególności:
1) promowanie i wspieranie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
2) promowanie i wspieranie rozwoju wolontariatu,
3) promowanie wiedzy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
4) wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz programów społecznych i gospodarczych,
5) promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
6) wspieranie wzrostu zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7) promowanie i wspieranie rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego i innowacji społecznych,
8) promowanie i wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych,
9) promowanie i wspieranie: przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zwiększenia przejrzystości i jawności w życiu publicznym oraz kontroli obywatelskiej instytucji publicznych.
10) promowanie i wspieranie think tanków obywatelskich,
11) wzmocnienie udziału obywateli w debacie publicznej, w tym w dostępie do mediów publicznych i obywatelskich,
12) promowanie i wspieranie rozwoju poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
13) monitorowanie i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
14) promowanie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
15) promowanie i wspieranie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz kształcenia ustawicznego,
16) promowanie i wspieranie rozwoju: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
17) wspieranie ochrony i promocji zdrowia,
18) promowanie i wspieranie rozwoju: kultury fizycznej, sportu, turystyki, wypoczynku i rekreacji,
19) promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych i uzdrowiskowych Lubelszczyzny,
20) promowanie i wspieranie ochrony przyrody i środowiska naturalnego,
21) promowanie odnawialnych źródeł energii,
22) promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych i współpracy przygranicznej,
23) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
24) wspieranie poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości,
25) promowanie i wspieranie edukacji patriotycznej i pamięci historycznej.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) udzielanie pomocy merytorycznej, rzeczowej i finansowej osobom fizycznych i osobom prawnych w zakresie objętym celami statutowymi,
2) współpracę z administracją rządową i samorządowej, biznesem, uczelniami, szkołami, kościołami, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi i okołobiznesowymi oraz innymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych,
3) organizowanie targów, wystaw, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych spotkań o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
4) organizowanie koncertów, imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, kampanii społecznych oraz innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
5) prowadzenie działalności charytatywnej,
6) prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalnej i oświatowej,
7) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju funduszy lokalnych, w tym zabieganie o środki finansowe na realizację inicjatyw i programów społecznych od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych,
8) działania na rzecz zwiększenia zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie celów społecznie użytecznych,
9) pomaganie donatorom w prowadzeniu działań dobroczynnych,
10) pośredniczenie między darczyńcami a organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi w pozyskiwaniu środków finansowych na inicjatywy społeczne,
11) prowadzenie działalności na rzecz tworzenia, w oparciu o lokalne środowisko organizacji, jej partnerów społecznych i publicznych, początkowych kapitałów żelaznych organizacji obywatelskich,
12) udzielanie dotacji na wkłady własne dla organizacji pozarządowych,
13) przekazywanie dotacji i grantów na finansowanie inicjatyw i programów społecznych wynikających z analizy potrzeb lokalnych i woli darczyńców, w tym finansowanie: prac naukowych, naukowo-badawczych i wdrożeniowych, programów profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej,
14) organizowanie konkursów tematycznych oraz przyznawanie stypendiów i nagród finansowych dla osób fizycznych i osób prawnych,
15) prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
16) wszechstronnego rozwoju organizacji pozarządowych, w tym wzmocnienia potencjału oraz profesjonalizacji działań pod względem instytucjonalnym i infrastrukturalnym,
17) prowadzenie działalności na rzecz zwiększenia zaangażowania obywateli i ich organizacji w życie publiczne, zwiększenie funkcji kontrolnych oraz eksperckich,
18) prowadzenie działalności w zakresie: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, wsparcia psychologicznego, poradnictwa obywatelskiego i prawnego,
19) opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz badań związanych z realizacją celów statutowych,
20) prowadzenie działalności w zakresie badań rynku i opinii publicznej, w tym opracowywanie badań, analiz i opinii związanych ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi na rzecz merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji,
21) wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz objętych działaniami Fundacji,
22) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów i osób z niepełnosprawnościami,
23) tworzenie systemów stypendialnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz programów edukacyjnych kształcących aktywność prospołeczną,
24) prowadzenie działalności na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą,
25) prowadzenie działalności na rzecz wspierania mniejszości narodowych oraz integracji cudzoziemców,
26) prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i rozwoju demokracji,
27) prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, centrów organizacji pozarządowych, ośrodków wspierania ekonomii społecznej oraz innych form aktywizacji społecznej i gospodarczej,
28) tworzenie inicjatyw klastrowych, klastrów, konsorcjów i innych partnerstw tematycznych,
29) realizację długofalowych strategii wspierania celów społecznych i gospodarczych.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 11
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów, według zasad ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Przy czym zakres działalności odpłatnej nie może się pokrywać z działalnością gospodarczą.
 3. Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób. Jednak członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem.
 4. Dla wykonywania konkretnych działań w Fundacji mogą być zatrudnieni pracownicy.
 5. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Fundacji, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie: 1800,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset) oraz inne mienie nabyte w toku jej działalności, w tym: środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Dochody Fundacji, środki mogą pochodzić w szczególności z:
  1) darowizn, spadków i zapisów,
  2) grantów, dotacji i subwencji,
  3) zbiórek publicznych, aukcji, loterii i imprez publicznych,
  4) odsetek bankowych, akcji i obligacji,
  5) gospodarowania majątkiem ruchomym i nieruchomym Fundacji,
  6) działalności gospodarczej,
  7) innych przychodów.
 3. Darczyńca może wskazać cel na jaki przeznacza przekazane Fundacji środki w granicach określonych niniejszym statutem.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, jeżeli w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13
 1. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
 2. Fundacja może tworzyć odrębne fundusze, w tym wieczystego kapitału (tzw. kapitał żelazny), zapasowe, celowe i imienne.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 14

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd,
3) Rada Programowa

§ 16
 1. Organy Fundacji mają charakter kolegialny.
 2. Członkowie organów Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 3. Organy Fundacji pracują w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy.

§ 17
 1. Członkom organów Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z ich działalnością na rzecz Fundacji.
 2. Członkowie organów Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Rada Fundacji:

§ 18
 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i kontrolnych.
 2. W skład Rady Fundacji może wchodzić od 3 do 6 osób.
 3. Osoby prawne będące członkami Rady Fundacji działają przez swoich przedstawicieli.
 4. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji, zaś w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.
 5. Członków pierwszego składu Rady Fundacji, w tym wyboru Przewodniczącego, dokonują Fundatorzy.
 6. Członkowie Rady Fundacji muszą korzystać z pełni praw publicznych oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu, jego członkostwo ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 19

Członkom Rady Fundacji może przysługiwać dieta za udział w posiedzeniach Rady Fundacji, w miarę posiadania środków finansowych przez Fundację.

§ 20
 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, przesyłając informację wszystkim członkom Rady Fundacji w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie i miejscu spotkania, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane:
  1) na pisemny wniosek Zarządu,
  2) na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i Rady Programowej oraz inni zaproszeni goście.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

§ 21
 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 22
 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy liczby ogólnej członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. W przypadku braku wymaganego kworum, Rada Fundacji zwołuje posiedzenie w drugim terminie. Na ponownie zwołanym posiedzeniu, uchwały Rady Fundacji mogą być skutecznie podejmowane bez wymaganego kworum, za wyjątkiem uchwał określonych w § 38 Zmiana Statutu i § 29 ust. 2 Likwidacja Fundacji.
 3. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o rozszerzeniu swojego składu o osoby fizyczne z kraju lub z zagranicy, które wykażą wybitne zasługi dla rozwoju Fundacji lub dokonają znaczącego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji.
 4. Każdemu Fundatorowi, określonemu w § 1 ust. 1 Statutu, podczas głosowania w Radzie Fundacji przysługują dwa głosy, zaś pozostałym członkom Rady Fundacji jeden głos.
 5. Podczas głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Tajne głosowanie można zarządzić na życzenie, co najmniej 1/3 obecnych na zebraniu członków Rady Fundacji.

§ 23

Rada Fundacji podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia i odwołania poszczególnych członków Rady Fundacji w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

§ 24
 1. Tajne głosowanie można zarządzić na życzenie, co najmniej 1/3 obecnych na zebraniu członków Rady Fundacji.
 2. Członek Rady Fundacji może z ważnych powodów zrezygnować pisemnie z pełnienia funkcji w Radzie Fundacji.
 3. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany z ważnych powodów uchwałą Rady Fundacji.
 4. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku:
  1) złożenia pisemnej rezygnacji,
  2) śmierci członka Rady Fundacji,
  3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4) nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Rady Fundacji,
  5) braku aktywności w pracach Rady Fundacji przez okres jednego roku, przy czym Fundatorzy określeni w § 1 ust. 1 Statutu nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji,
  6) likwidacji Fundacji.
 5. W przypadku śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje najstarszy wiekiem spadkobierca, a w przypadku jego rezygnacji dowolny spadkobierca wskazany przez pozostałych uprawnionych spadkobierców.

§ 25

Do kompetencji Rady Fundacji należą w szczególności:
1) sprawowanie bieżącej kontroli wewnętrznej i nadzoru nad działalnością Zarządu,
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3) uchwalanie regulaminu pracy Rady Fundacji,
4) podejmowanie uchwał w sprawie powołania i odwołania członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji,
5) podejmowanie uchwał w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu, w tym wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie powołania i odwołania członków Rady Programowej, w tym Przewodniczącego Rady Programowej,
7) uchwalanie wysokości diet dla członków Rady Fundacji przysługujących im za udział w posiedzeniach Rady Fundacji,
8) opiniowanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz wysokości diet przysługujących im za udział w posiedzeniach Zarządu,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
11) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu,
12) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją,
13) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji,
14) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Radę Programową.

Zarząd:

§ 26
 1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Fundacji.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnętrz.
 3. Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

§ 27
 1. W skład Zarządu może wchodzić: od 3 do 5 osób.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, zaś w jego zastępstwie 2 Wiceprezesów Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji spośród członków Zarządu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 3. Członkowie Zarządu muszą korzystać z pełni praw publicznych oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członków pierwszego składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i 2 Wiceprezesów Zarządu, dokonują Fundatorzy.
 5. Zarząd każdego roku składa Radzie Fundacji do dnia 30 czerwca sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.
 6. Kadencja w Zarządzie trwa 5 lat.

§ 28
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, przesyłając informację wszystkim członkom Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie i miejscu spotkania, na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów określonych w § 28 ust. 2 Statutu.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji i Rady Programowej oraz inni zaproszeni goście.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 29
 1. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy w Zarządzie, w miarę posiadania środków finansowych przez Fundację.
 2. Członkowi Zarządu może przysługiwać dieta za udział w posiedzeniach Zarządu, w miarę posiadania środków finansowych przez Fundację.
 3. Zarząd jest pracodawcą w stosunku do pracowników Fundacji w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 30
 1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wybranej liczby Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Podczas głosowania w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obradom Prezesa Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezesa Zarządu.
 3. Tajne głosowanie można zarządzić na życzenie, co najmniej 1/3 obecnych na zebraniu członków Zarządu.

§ 31
 1. Członek Zarządu może z ważnych powodów zrezygnować pisemnie z pełnienia funkcji w Zarządzie, przy czym wakujące stanowisko może zostać uzupełnione przez Radę Fundacji w formie uchwały.
 2. Członek Zarządu może być z ważnych powodów w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Fundacji.
 3. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
  1) złożenia pisemnej rezygnacji,
  2) śmierci członka Zarządu,
  3) nieuzyskania absolutorium,
  4) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  5) nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Rady Fundacji,
  6) likwidacji Fundacji.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
4) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania,
5) składanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej,
6) zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
8) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Fundacji do krajowych i międzynarodowych federacji, związków stowarzyszeń, spółek, spółdzielni,
10) podejmowanie uchwał w sprawie ustanawiania i przyznawania odznak, medali honorowych i innych wyróżnień,
11) podejmowanie uchwał w sprawie otwierania i likwidowania oddziałów, filii i biur,
12) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji,
13) ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
14) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, w tym określanie zakresu ich umocowania,
15) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia lub likwidacji Fundacji,
16) podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji i innych organów Fundacji.

Rada Programowa:

§ 33
 1. Rada Programowa jest fakultatywnym organem doradczym i opiniotwórczym Rady Fundacji i Zarządu.
 2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Radę Programową tworzą osoby fizyczne zaproszone do udziału w jej pracach przez Radę Fundacji, która wręcza im akt nominacyjny.
 4. W przypadku powołania Rady Programowej w jej skład może wchodzić nieograniczona liczba osób.
 5. Rada Programowa może na potrzeby realizacji swoich celów tworzyć komisje, sekcje oraz zespoły tematyczne.

§ 34
 1. Rada Programowa na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Programowej.
 2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady Programowej w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż na rok, oraz każdorazowo na pisemny wniosek Prezydenta Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu.
 3. Przewodniczący Rady Programowej przesyła informację wszystkim członkom Rady Programowej w sposób zwyczajowo przyjęty o terminie i miejscu spotkania na, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Programowej.
 4. W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji i Zarządu oraz inni zaproszeni goście.
 5. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.

§ 35

Rada Fundacji podejmuje uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Programowej.

§ 36
 1. Członek Rady Programowej może z ważnych powodów zrezygnować pisemnie z pełnienia funkcji w Radzie Programowej.
 2. Członek Rady Programowej może być z ważnych powodów w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Fundacji.
 3. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić w przypadku:
  1) złożenia pisemnej rezygnacji,
  2) śmierci członka Rady Programowej,
  3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4) braku aktywności w pracach Rady Programowej przez okres jednego roku,
  5) nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Rady Fundacji,
  6) likwidacji Fundacji.

§ 37

Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji przygotowywanych przez Zarząd Fundacji,
2) uchwalanie regulaminu pracy Rady Programowej,
3) zgłaszanie wniosków dotyczących kierunków rozwoju działalności Fundacji,
4) promowanie i wspieranie działalności Fundacji w kraju i za granicą,
5) udzielaniu pomocy w nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 39
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu, w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
 3. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji powinna określać:
  1) termin i tryb likwidacji,
  2) skład komisji likwidacyjnej,
  3) cel społeczny, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji.
 4. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji.
 5. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji zostanie przekazany na rzecz instytucji i organizacji pozarządowych, których cele są zbieżne z celami Fundacji, działających na terenie województwa lubelskiego.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 40
 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczo-rozliczeniowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Jeżeli działalność Fundacji rozpocznie się w drugiej połowie 2018 r., pierwszy rok obrachunkowy i sprawozdawczo-wyborczy zakończy się 31 grudnia 2019 r.
 3. Zarząd każdego roku składa do 30 czerwca właściwemu Ministrowi sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.

§ 41

Powyższy Statut został przyjęty w dniu 14 stycznia 2019 r. w Nałęczowie przez Fundatorów i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.