Innowacje i ich rola w rozwoju współczesnego społeczeństwa.

Innowacje społeczne są istotnym elementem w procesie rozwoju współczesnego społeczeństwa.

W polityce, biznesie, mediach i w życiu społecznym oraz  w pracach naukowych w ostatniej dekadzie bardzo często pojawia się pojęcie – innowacja – innowacyjne produkty, innowacyjna technologia, innowacyjne rozwiązania w gospodarce, w firmach, instytucjach a także się określa nieraz i człowieka  – ten jest innowacyjny. 

Nie jest nowością, że ludzie starają się znaleźć nowe rozwiązania dla pilnych potrzeb społecznych, gospodarczych itp. Współpraca różnego rodzaju podmiotów w ostatnim czasie pobudziła ich rozwój co sprawiło, że innowacjami interesuje się polityka jak i przeprowadza się wiele badań naukowych nad istotą innowacji, podając szereg teorii i definicji. Spowodowało to zwrócenie uwagi na znaczenie sieci współpracy w tworzeniu innowacji społecznych – na tak płaszczyźnie biznesowej, naukowej ale także na płaszczyźnie lokalnej społeczności i działających tam organizacji pozarządowych. 

Wyjaśniając  skrótowo, innowacja winna mieć warunki do jej realizacji a podstawą jest dobra relacja, w której biznes, nauka i administracja tworzą odpowiednie warunki do wprowadzania innowacji wspólnie ze społecznością lokalną, która winna przejawiać odpowiednią aktywność w poszukiwaniu innowacji lub być na nią otwartą, gotową przyjąć ją i współtworzyć jej dalszy rozwój.

W ostatnim czasie obserwuje się rozwój innowacji społecznych, które w odróżnieniu od innowacji technologicznych, uwzględniają kontekst społeczny, w którym są wdrażane. Innowacje te odzwierciedlają złożoność społeczno-gospodarczą rzeczywistości, która nas otacza, oraz dynamikę i zakres jej zmian.  Innowacje przeszły wyraźną metamorfozę, stając się narzędziami kształtowania zmian społecznych. Dla nas jako NGO ważne jest aby poprzez swoje działania inspirować inne organizacje pozarządowe, JST oraz organizacje społeczne funkcjonujące w społecznościach lokalnych do poszukiwań rozwiązań i działań, które będą wpływać na społeczność lokalną, wskażą im nowe i ciekawe pomysły wpływające na wzrost aktywności obywatelskiej, kształtując jej postawy proaktywne na rzecz swojej społeczności.

Dlatego też nasze Biuro Promocji Innowacji Społecznych będzie poszukiwać w różnych miejscach w Polsce inicjatyw lokalnych, które będą miały znamiona innowacji społecznej. Będziemy te innowacje wspierać, promować i tworzyć sieć tych innowacji aby ukazać społeczeństwu, władzom różnego szczebla, że w społeczności lokalnej drzemie ogromna siła, energia, która może przy małym nawet wsparciu czy też inspiracji stworzyć niezwykle ciekawe działania.

Działania te będą ,,ożywiać” nieraz lekko uśpione lokalne społeczności do działań na rzecz całej  społeczności, budując wspólnotę opartą o wzajemne dobre relacje oraz kształtując ich tożsamość.

Chcemy  w tym miejscu ukazywać  bardzo rzadko podejmowane i ukazywane w Polsce w szerokim zakresie w różnych mediach problematykę wdrażania przez organizacje pozarządowe oddolnych innowacji społecznych, tj. innowacji ukierunkowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Dlatego celem naszym jest zidentyfikowanie różnych działań, które odróżniają organizacje wdrażające innowacje od tych, które takich doświadczeń nie posiadają.

Chcemy ukazywać dobre przykłady innowacji społecznych, które zostały zrealizowane i się rozwijają aby były inspiracją dla wielu organizacji pozarządowych do działania na rzecz swojej własnej lokalnej społeczności.

Zapraszamy te organizacje, które zrealizowały różne innowacje społeczne do zaprezentowania ich na naszej stronie a my będziemy je promować  poprzez naszą sieć współpracy na terenie całego kraju.

Zapraszamy także te organizacje, które mają pomysły a nie mają możliwości ich realizacji – będziemy wspólnie poszukiwać  rozwiązania do ich realizacji.

Prezes Zarządu i Dyrektor Biura Promocji Innowacji Społecznych

Ewa Gułkowska