Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów”

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny w terminie 01.06.2022 r. – 30.04.2024 r. realizuje projekt pt. „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” odpowiada na potrzebę wypracowania, przetestowania i wdrożenia standardów w zakresie zapewnienia dostępności dla uczestników Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów w Nałęczowie, dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym z niepełnosprawnościami) zgodnie zapisami rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Projekt jest zgodny celami Priorytetu 4 Programu NOWEFIO – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich w obszarze dot. wypracowywania i wdrażania standardów działań organizacji pozarządowych. Projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany na terenie Gminy Nałęczów.

W tym zakresie zaplanowano wypracowanie przez Gminny Panel Ekspertów kompleksowego modelu „Standardów dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów” zawierającego zbiór 5 standardów, które są dostosowane do specyfiki działania sektora pozarządowego tj.:

  1. zasad wspierania przez Koordynatora ds. dostępności podczas organizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów – osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez organizatorów wydarzeń w poszczególnych ogrodach,
  2. zasad monitorowania działalności właścicieli willi, pensjonatów i ich ogrodów podczas realizacji w/w Festiwalu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej),
  3. zasad wdrażania w willach, pensjonatach i w ich ogrodach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. zasad dostosowania działań willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami,
  5. zasad stosowania dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
    w willach i pensjonatach.

Integralną częścią wypracowywania standardów będą konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli, które są właścicielami willi i pensjonatów oraz członkami lokalnych NGO z terenu Gminy i Miasta Nałęczów (potencjalnie zainteresowanych powołaniem Koordynatora ds. dostępności) w formie 4 spotkań „Kawiarenek obywatelskich”.

Na potrzeby wdrażania wypracowanych standardów dostępności zaplanowano 2 edycje szkolenia „Standardy otwartych ogrodów bez barier” (teoria i praktyka) dla 12 przedstawicieli lokalnych NGO, willi i pensjonatów, które pozwolą na nabycie samodzielności w zakresie wdrażania zasad dostępności w willach i pensjonatach, weryfikacji wewnętrznych procedur oraz istniejących rozwiązań. Ponadto szkolenia będą miały charakter animacyjno-sieciujący dla lokalnych NGO planujących powołać Koordynatora ds. dostępności w willach, pensjonatach i innych miejscach uczęszczanych przez turystów odwiedzających Nałęczów. W ramach zadania zaplanowano realizację 2 edycji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów (w 2022 r. i 2023 r.) oraz przetestowanie w swoich placówkach przez co najmniej 2 lokalne NGO co najmniej 5 standardów tworzących zbiór „Standardy dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”. Dla willi/pensjonatów/lokalnych NGO testujących i/lub wdrażających standardy przewidziano kompleksowe wsparcie eksperckie na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb, na każdym etapie testowania oraz wdrażania standardów.

Będzie również zrealizowana kampania społeczna „Ogrody nałęczowskich willi i pensjonatów bez barier” zakładająca m.in. emisję spotów filmowych, webinaria tematyczne online, zamieszczenie w Internecie artykułów dot. wdrażania standardów dostępności, przeprowadzenie konkursu dla najlepszych NOG, willi i pensjonatów wdrażających zasady dostępności oraz gminną konferencję „Dostępność ogrodów w gminie Nałęczów” zorganizowaną w Nałęczowie.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, organizacje pozarządowe, właścicieli wilii i pensjonatów z gminy Nałęczów.

Z poważaniem

Ewa Gułkowska

koordynator i Prezes Zarządu Fundacji Lubelski Fundusz Lokalny

lubelskifundusz@wp.pl,

tel. 606 153 002