Ogrody Społeczne w Nałęczowie

Integralną częścią kampanii społecznej projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” była  akcja mapowania lokalnych miejsc na Ogrody Społeczne, jako przestrzeni do budowania autentycznej wspólnoty międzysąsiedzkiej. Pod okiem przewodnika spacerów badawczych, grupa osób zainteresowana tworzeniem Społecznych Ogrodów dokonała mapowania miejsc na terenie gminy Nałęczów, które następnie w formie petycji złożonej przez Zarząd Fundacji Lubelski Fundusz Lokalny na ręce Pana Burmistrza Wiesława Pardyki, zostały rekomendowane do utworzenia nasadzeń. 

Ogrody Społeczne są znakomitym sposobem na rewitalizację przestrzeni miejskiej i integrację społeczności lokalnej. Lista lokalizacji, które wstępnie były  brane pod uwagę to 12 miejsc na terenie gminy Nałęczów. Spośród nich wybrane zostały trzy lokalizacje za które społeczność lokalna czy też grupa społeczna wzięła odpowiedzialność, porządkując teren i dokonując nasadzeń. 

Idea Ogrodów Społecznych wypływa z  potrzeb każdego człowieka aby móc przebywać z innymi ludźmi, mieć możliwość budowania i podtrzymywania relacji osobowych angażując się w realizację wspólnego celu jakim jest powołanie i utrzymanie wspólnego miejsca jako ogrodu. Ogród społeczny może być ogrodem uprawowym, ozdobnym, zadrzewionym typu leśnego. Najważniejsza jest jednak jego funkcja społeczna i kulturowa, ponieważ sprzyja tworzeniu relacji miedzy sąsiadami, ochotnikami chcącymi włączyć się w tworzenie i opiekę nad ogrodem. 

Pierwszym miejscem w którym powstał Ogród Społeczny mieści się w sołectwie Charz A przy budynku po dawnej ,,Mleczarni – zlewni mleka’’ oraz na przylegającej działce.

Budynek ten po remoncie wykonanym społecznie przez członków Stowarzyszenia CharzOKi i poprzez społeczne jego wyposażenie, spełnia ważną i potrzebną  funkcję świetlicy wiejskiej.

W ramach tworzenia Ogrodu Społecznego dokonano nasadzeń roślinności w części frontowej, tak aby budynek, po zagospodarowaniu terenu, zyskał wygląd sielskiego, sołeckiego zakątka. Jednocześnie jest to dla tej społeczności wizytówka ich aktywności społecznej.

Drugim miejscem w którym powstał Ogród Społeczny jest działka sołeckiej w Piotrowicach Wielkich.

Działka ta znajduje się pod opieką Koła  Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach Wielkich, które powstało w roku 1928  i ma niezwykle ciekawą historię swojej aktywności na rzecz lokalnej społeczności do dnia dzisiejszego. Uporządkowanie i zagospodarowanie działki pod Ogród Społeczny zintegrowało i zainspirowało do podejmowania dalszych działań na rzecz sołectwa tamtejszych mieszkańców. Poza dokonaniem nasadzeń roślinności, okoliczni mieszkańcy planują również stworzenie w tym miejscu placu zabaw dla dzieci, którego w ich okolicy brakuje.

Trzecim miejscem, w którym powstał Ogród Społeczny, to Skwer 100-lecia Niepodległości w centrum Nałęczowa. Skwer jest  jednym  z miejsc, które jest reprezentacyjne dla miasta i został kilka lat temu objęty dużym działaniem rewitalizującym. Obecnie jednak  część tego terenu – szczególnie przy altanie i placu zabaw i przy rzece uległ destrukcji nasadzeń.

Inicjatorem i realizatorem nasadzeń oraz opieki  nad tym miejscem jest Grupa nieformalna Nasze Ogrody, która składa się z mieszkanek Nałęczowa i jest zaangażowana w działania na rzecz integracji  oraz wzajemnego poznawania się poprzez pielęgnację zieleni.

Projekt „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” współfinansowany z programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dodaj komentarz