REGULAMIN GMINNEGO PANELU EKSPERTÓW 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności
Projekt „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” 
realizowany w latach 01.06.2022 – 30.04.2024 r.

REGULAMIN PRACY

Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Pracy Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów (zwanego dalej „Regulaminem”) dotyczą realizacji projektu pt. „Dostępność Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów” (zwanego dalej „Projektem”) sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację Lubelski Fundusz Lokalny (zwany dalej „Realizatorem Projektu”). 

3. Okres realizacji: od 1 czerwca 2022 r. do 30 kwietnia 2024 r.

4. Biuro Projektu: 

Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny

ul. Głębocznica 11, 24-150 Nałęczów

tel. 535 995 112, e-mail: lubelskifunduszlokalny@wp.pl, www.lubelskifunduszlokalny.pl

§ 2

1. W skład Gminnego Panelu Ekspertów w gminie Nałęczów (zwanego dalej „GPE”) wejdą wskazani przez Realizatora Projektu: eksperci ds. dostępności, eksperci ds. niepełnosprawności, eksperci ds. badań i analiz oraz osoby z niepełnosprawnościami. 

Jerzy Rosiak – Sekretarz GPE, ekspert ds. dostępności,

Anna Kruk – ekspert ds. niepełnosprawności, ekspert ds. dostępności,

Magdalena Piech – ekspert ds. dostępności, ekspert ds. badań i analiz,

Ewa Gułkowska – ekspert ds. dostępności, ekspert ds. badań i analiz,

Zofia Mucha – ekspert ds. niepełnosprawności, ekspert ds. dostępności.

2. GPE będzie współpracował w zakresie realizowanych zadań z m.in.: Lubelskim Partnerstwem na Rzecz Dostępności

Zakres realizowanych zadań przez RPE

§ 3

1. Wypracowanie w sposób partycypacyjny „Standardów dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów” zawierającego pakiet 5 standardów w zakresie zapewnienia dostępności działań organizacji pozarządowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, które będą dostosowane do specyfiki działania sektora pozarządowego tj.: 

1. zasad wspierania przez Koordynatora ds. dostępności podczas organizacji Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów – osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez organizatorów wydarzeń w poszczególnych ogrodach,

2. zasad monitorowania działalności właścicieli willi, pensjonatów i ich ogrodów podczas realizacji w/w Festiwalu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej),

3. zasad wdrażania w willach, pensjonatach i w ich ogrodach planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4. zasad dostosowania działań willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami,

5. zasad stosowania dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w willach i pensjonatach.

2. Zweryfikowanie wstępnie rozpoznanych potrzeb w zakresie „Standardów dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów” (tematyka standardów może ulec modyfikacji po uwzględnieniu wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zmieniających się przepisów prawnych). W tym zakresie zostaną przeprowadzone: 

1) badania danych zastanych (desk research), 

2) internetowe badania ankietowe (CAWI), wśród co najmniej 8 NGO i 16 willi/pensjonatów w Gminie Nałęczów

3) 4 badania online w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), w wymiarze łącznie 16 godz. W FGI weźmie udział 10 przedstawicieli NGO oraz 10 przedstawicieli willi/pensjonatów. Z każdego z badań FGI powstanie raport, 

4) konsultacje społeczne wypracowywanych standardów, w tym zorganizowanie 4 spotkań w formie „Kawiarenek obywatelskich” służących wypracowaniu rekomendacji dot. standardów dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

3. Zorganizowanie seminariów eksperckich, podczas których zostaną zaprezentowane oraz 

zweryfikowane wyniki konsultacji społecznych. Na podstawie analizy badań powstanie końcowy zbiorczy raport „Standardów dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”. 

4. Przetestowanie i wdrożenie „Standardów NGO bez barier” (standardy będą mogły podlegać aktualizacji po uwzględnieniu wyników testowania i wdrażania). 

5. Zrealizowanie programu edukacyjnego podnoszącego kompetencje NGO w woj. lubelskim w zakresie wdrażania wypracowanych standardów. W tym zakresie zostaną przeprowadzone: 

1) 2 edycje szkolenia „Standardów dostępności ogrodów w Gminie Nałęczów”  (teoria i praktyka), w wymiarze łącznie 32 godz. W szkoleniach weźmie udział 12 przedstawicieli NGO, willi i pensjonatów 

PROGRAM SZKOLENIA: 

M1. Obowiązki i zadania Koordynatora ds. dostępności w organizacji w zakresie wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez wille,

pensjonaty i NGO. 

M2. Monitorowanie działalności willi, pensjonatów i NGO w zakresie zapewnienia  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej).

M3. Wdrażanie w NGO, willach i pensjonatach planu działania na rzecz poprawy

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

M4. Dostosowanie działań NGO, willi i pensjonatów do potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami. 

M5. Stosowanie dostępności w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w NGO, willach i pensjonatach

2) 4 webinaria tematyczne stanowiące uzupełnienie szkoleń wdrażających „Standardy dostępności ogrodów w gminie Nałęczów”. 

6. Wsparcie eksperckie GPE dla NGO testujących i/lub wdrażających „Standardy NGO bez barier” na podstawie zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb w formie doradztwa. Celem doradztwa będzie m.in. przygotowanie specyfikacji testowania standardów.

7. Udział w kampanii społecznej „Ogrody nałęczowskich willi i pensjonatów bez barier”, w tym w pracach Kapituły Konkursowej na najlepsze NGO/willę/pensjonat  wdrażające „Standardy dostępności ogrodów w gminie Nałęczów”. 

Organizacja i zasady funkcjonowania RPE

§ 4

1. Za obsługę organizacyjno-techniczną spotkań GPE odpowiada Biuro Projektu, które pełni funkcję Sekretariatu GPE. 

2. Prace GPE koordynuje Sekretarz GPE, który odpowiada w szczególności za: 

a) kierowanie pracami Sekretariatu GPE, 

b) przygotowanie Planu Działań GPE, 

c) wypracowywanie rekomendacji dot. standardów dostępności działań organizacji pozarządowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

d) zwoływanie spotkań (stacjonarne i wideokonferencje online), w tym powiadamianie o terminie, miejscu i porządku obrad, 

e) moderowanie spotkań GPE, 

f) sporządzanie notatek ze spotkań GPE. 

3. Decyzje GPE podejmowane są podczas spotkań lub obiegowo za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Członkowie GPE podejmują decyzje na zasadzie konsensusu. Jeżeli nie można podjąć decyzji na zasadzie konsensusu, to odbywa się głosowanie jawne zwykłą większością głosów. Podczas głosowania każdemu członkowi GPE przysługuje jeden ważny głos. 

5. W spotkaniach GPE mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami GPE jedynie z głosem doradczym. 

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dn. 30 lipca 2022 r.

BIURO PROJEKTU:
Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny
24-150 Nałęczów, ul. Głębocznica 11
e-mail: lubelskifundusz@wp.pl
tel. 535 995 112

Dodaj komentarz