Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów

Projekt „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Z radością informujemy, że Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Obywatele dla Nałęczowa – Nałęczów Miastem Ogrodów”.

Projekt jest współfinansowany z programu  dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem głównym projektu jest integracja i konsolidacja działań mieszkańców gminy Nałęczów w woj. lubelskim na rzecz rozwoju aktywności społecznej i angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie związane z ekorozwojem poprzez realizację m.in.: 4 Kawiarenek Obywatelskich podnoszących kompetencje obywatelskie w zakresie kształtowania postaw proekologicznych, 2 edycji warsztatów dot. wykorzystania mediów obywatelskich do samoorganizowania się obywateli wokół istotnych spraw dla społeczności lokalnych, kampanię społeczną „Nałęczów Miastem Ogrodów” promującą proekologiczny styl życia mieszkańców, mapowanie miejsc na Ogrody Społeczne na terenie gminy Nałęczów, przygotowanie w sposób partycypacyjny petycji do lokalnych władz samorządowych o zgodę na stworzenie Ogrodów Społecznych, realizację 3 inicjatyw związanych z Ogrodami Społecznymi, Festiwal Otwartych Ogrodów w Nałęczowie 2021 (edycje – WIOSNA, LATO, JESIEŃ), konferencję upowszechniającą wyniki projektu. Projekt będzie realizowany w okresie: 1 stycznia 2021 r. – 31.12.2021 r.

Realizacja projektu wynika z potrzeby integracji i konsolidacji działań mieszkańców gminy Nałęczów w powiecie puławskim w woj. lubelskim, na rzecz rozwoju aktywności społecznej i angażowania się w inicjatywy sąsiedzkie. Nałęczów liczący blisko 4 tys. mieszkańców jest utożsamiany głównie z Zakładem Leczniczym Uzdrowisko Nałęczów S.A. oraz z zabytkowymi XIX wiecznymi zespołami pałacowymi, pensjonatami, hotelami i willami z ogrodami. Niestety lokalni przedsiębiorcy oferujący usługi turystyczne działają oddzielnie i często ze sobą konkurują, zaś wszechobecne ogrody są niedostępne dla osób z zewnątrz. Barierą jest niska świadomość korzyści ze wzajemnej współpracy oraz brak otwartości na zmiany. Brakuje również oddolnych cyklicznych wydarzeń, które autentycznie angażowałyby cały przekrój społeczności lokalnej we wspólne działania. W tym zakresie nowy kierunek został zainicjowany w 2019 r. przez grupę nieformalną „Nałęczowskie Pensjonaty”, która we współpracy z Fundacją Lubelski Fundusz Lokalny zorganizowała wydarzenie towarzysko-kulturalne „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów”. W przygotowanie programu spontanicznie zaangażowali się m.in. właściciele ogrodów, lokalne organizacje społeczne, władze samorządowe, przedsiębiorcy i grupa mieszkańców a celem wydarzenia było bezpłatne udostępnienie na jeden weekend w czerwcu 2019 r., prywatnych ogrodów z zabytkowymi domami w tle. Imprezie towarzyszyły m.in. warsztaty, spotkania poetyckie, wystawy malarskie, koncerty, imprezy taneczne, degustacja lokalnych potraw itp. Stąd zaistniała potrzeba zaangażowania społeczności lokalnej w działania wokół spraw „małej ojczyzny”, które pozwolą wykorzystać bogate walory ogrodów. Potwierdziły to badania ankietowe wśród mieszkańców Nałęczowa, pomysł zmiany wizerunku Nałęczowa na „Miasto Ogród” spotkał się z dużym pozytywnym odzewem. Aż 69% ankietowanych osób potwierdziło, że chce wziąć udział w kolejnym podobnym wydarzeniu jak „Nałęczowskie Dni Otwartych Ogrodów”. Z kolei 62% ankietowanych przyznało, że impreza dała im możliwość odkrycia nowych nieznanych obszarów aktywności społecznej. Stąd dzięki realizacji projektu „Festiwal Otwartych Ogrodów w Nałęczowie 2021”, ma szansę na stałe wpisać się w kalendarz największych corocznych imprez w gminie Nałęczów, które będą angażować całą społeczność lokalną we wspólne proekologiczne działania. Przeprowadzone zostaną spotkania animacyjno-sieciujące (np. formie kawiarenek obywatelskich) dla przedstawicieli społeczności lokalnej, które podniosą kompetencje z zakresu budowania współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju aktywności społecznej wokół idei „Miasta Ogrodu”. Uzupełnieniem działań animacyjnych będą  szkolenia w zakresie wykorzystania dostępnych mediów obywatelskich (np. Facebooka, YouTube, Instagrama) do samoorganizowania się obywateli i ich organizacji na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Przygotowanie Festiwalu Ogrodów będzie  poprzedzone kampanią społeczną szeroko promująca ideę Miasta Ogrodu, jako modelu proekologicznego i nowego stylu życia w XXI wieku. Festiwal Ogrodów realizuje idee działania na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturalnego oraz zrównoważonego rozwoju Miast-Ogrodów.

Integralną częścią kampanii społecznej będzie również akcja mapowania lokalnych miejsc na Ogrody Społeczne, jako terenów do budowania autentycznej wspólnoty międzysąsiedzkiej.

Dodaj komentarz